Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym uczestniczy conajmniej jeden pojazd, którego skutkiem  są szkody w majątku lub szkody na osobie.

SZKODY OSOBOWE

Prowadzimy sprawy w imieniu wszystkich uczestników ruchu drogowego:

Kierowców, pasażerów, rowerzystów, pieszych, motocyklistów.

Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych skutecznie uzyskamy świadczenia z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku - zadośćuczynienie, odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia, utracone dochody, rentę, koszty przygotowania do innego zawodu. Nasze wieloletnie doświadczenie pozawala na precyzyjne określenie dochodzonych roszczeń.

RZETELNA OCENA USZCZERBKU NA ZDROWIU tym zajmiemy się MY w zakresie pracy naszych specjalistów .

W wypadkach komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym ,reprezentujemy rodziny osób zmarłych przed właściwymi zakładami ubezpieczeń z tytułu OC sprawcy zdarzenia w celu uzyskania należnych kwot zadośćuczynienia oraz odszkodowań na rzecz najbliższych . Dotyczy to także świadczeń w postaci zwrotu poniesionych kosztów związanych z pochówkiem osoby najbliższej i innych kosztów wynikłych bezpośrednio z zdarzenia .

W wypadkach komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym

W wypadkach komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym ,reprezentujemy rodziny osób zmarłych przed właściwymi zakładami ubezpieczeń z tytułu OC sprawcy zdarzenia w celu uzyskania należnych kwot zadośćuczynienia oraz odszkodowań na rzecz najbliższych . Dotyczy to także świadczeń w postaci zwrotu poniesionych kosztów związanych z pochówkiem osoby najbliższej i innych kosztów wynikłych bezpośrednio z zdarzenia .

NIEZIDENTYFIKOWANY SPRAWCA

Pomożemy uzyskać odszkodowanie nawet w przypadku, gdy sprawca nie został zidentyfikowany lub uciekł z miejsca zdarzenia.

WERYFIKACJA STARYCH SPRAW

Możemy uzyskać odszkodowanie za wypadek do 20 lat wstecz. Jeżeli w sprawie były już wypłacone świadczenia oferujemy darmową analizę pod kątem zwiększenia przyznanych kwot.

Jakie świadczenia należą się poszkodowanemu?

Udział w wypadku komunikacyjnym może skutkować zarówno szkodami rzeczowymi (zniszczony samochód, przewożone przedmioty, odzież), jak i szkodą na osobie:

Art. 444. § 1 k.c. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

W przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany może otrzymać także rekompensatę za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne:

Art. 445. § 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Jeżeli poszkodowany poniósł śmierć w wyniku wypadku wynikają z tego również określone roszczenia:

Art. 446. § 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.